ZarządGle-Polska

Walne Zebranie Członków w dn 26 czerwca 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków w dn 26 czerwca 2022 r. (niedziela) w I terminie o godz. 10.00, w przypadku braku kworum w II terminie o godz. 10:30.
Zebranie odbędzie się w trybie online. Podczas zebrania głosowanie odbędzie się za pomocą Formularza Google.
Wymagania techniczne: program Zoom, dostęp do poczty elektronicznej. Przy jednym komputerze może spotkać się kilka osób, z których przynajmniej jedna ma dostęp do poczty elektronicznej.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Rekomendacje w kwestii udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
  • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021
  • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2021
  • Uchwały w sprawie powołania i/lub rezygnacji członków pełniących aktualnie określone Statutem funkcje.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski
 10. Zamknięcie Zebrania
W Walnym Zebraniu można uczestniczyć w trybie online. W tym celu należy potwierdzić wolę uczestnictwa mailowo (na adres stanislaw.miejsceterapii@gmail.com ), aby otrzymać link do spotkania.
Uczestnictwo może być osobiste lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w załączniku. Skan lub zdjęcie pełnomocnictwa można przesłać mailem na adres stanislaw.miejsceterapii@gmail.com, a oryginał dostarczyć jednemu z członków Zarządu lub wysłać na adres, Stanisław Sądowski, 87-100 Toruń, ul. Okrzei 26

W imieniu Zarządu,

Stanisław Sądowski

Prezes SPE GLE-Polska