PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia

Wprowadzenie do Analizy Egzystencjalnej

Czym jest Analiza Egzystencjalna (AE) i logoterapia (LT)?

Podstawy teorii egzystencjalnej i sytuacji dialogowej.

Powstanie i rozwój AE i LT

Cele szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Analizy Egzystencjalnej.

Filozoficzne tło AE i specyficzne obszary zastosowań AE.

Pojęcie zrozumienia i wyjaśnienia w psychoterapii.

Stosowane testy psychometryczne.

Podstawy trójwymiarowej antropologii Victora Frankla.

Zagadnienie problemu i adekwatnej pomocy.

Wstęp do teorii fundamentalnych motywacji.

Teoria motywacji w Analizie Egzystencjalnej

Sens pomagania i podstawowe motywacje do pomagania.

Przegląd teorii motywacji.

Noodynamika a psychodynamika.

Cztery podstawowe motywacje egzystencjalne i ich implikacje: przegląd fundamentalnych osobowo- egzystencjalnych motywacji (FM).

Pierwsza Fundamentalna Motywacja (1. FM):
Horyzont świata i osobowe zaufanie

Zagadnienie Bycia-tu jako podstawowe zadanie egzystencji.

Świat jako przeszkoda dla motywacji w AE.

Pojęcie akceptacji w AE.

Warunki wstępne dla akceptacji.

Zaufanie, odwaga; dialogowe ćwiczenie zaufania.

Relacja z własnym ciałem.

Fundamentalne zaufanie, podstawowe zaufanie, fundamenty egzystencji.

Zagadnienia powiązane: spokój, prawda, wierność, siła, nadzieja, wiara.

Fenomenologia.

Druga Fundamentalna Motywacja (2. FM):
Życie i osobiste relacje

Odczuwanie wartości i pragnień jako podstawowe zadanie życia.

Pojęcie hamowania życia w AE.

Pojęcie intymności w AE (pragnienie relacji).

Warunki wstępne dla intymności.

Pojęcie wartości, głodu życia.

Emocje w odniesieniu do drugiej fundamentalnej motywacji.

Pojęcie fundamentalnej wartości, fundamentalnej relacji i wartości życia.

Zagadnienia powiązane: miłość, samoakceptacja, radość, przyjemność.

Trzecia Fundamentalna Motywacja (3. FM):
Społeczeństwo i osobowe Ja

Zagadnienie bycia sobą i pozwolenie na bycie sobą jako podstawowe zadanie osoby.

Pojęcie utraconego Ja w AE.

Pojęcie wartościowania.

Warunki wstępne dla poczucia własnej wartości.

Etyka, superego / publiczne ego.

Bycie osobą, samodystansowanie się, samotranscendencja.

Poczucie własnej wartości, autentyczność, sumienie.

Zagadnienia powiązane: spędzanie czasu wolnego, szacunek, godność.

Czwarta Fundamentalna Motywacja (4. FM):
Czas i sens egzystencjalny

Czas i zobowiązania jako pytania o sens egzystencji.

Przeszkody w realizacji 4 FM i utrata sensu.

Pojęcie przewrotu egzystencjalnego: bycie otwartym na spotkanie.

Warunki wstępne dla przewrotu egzystencjalnego.

Pojęcie zaangażowania w AE; Metoda Wzmacniania Woli.

Zagadnienie odnajdywania sensu – interwencja w kryzysie, Metoda Zmiany Nastawienia.

Pojęcie egzystencji, satysfakcji, rozwoju.

Zagadnienia powiązane: religijność, cel, wyznaczenie celów, egzystencjalna pustka.

Relacja terapeutyczna i terapeutyczny dialog

Setting terapeutyczny.

Relacja terapeutyczna w AE, relacja – spotkanie.

Prowadzenie dialogu – terapeutyczny dialog i radzenie sobie z oporem.

Pojęcie terapii, poradnictwa psychologicznego i towarzyszenia.

Lęk, fobia, panika, kompulsje; lękowe zaburzenie osobowości

Nozologia i psychopatologia.

Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

Etiologia, dynamika i rodzaje lęku.

Rozumienie lęku w Analizie Egzystencjalnej.

Osobowość lękowa.

Profilaktyka.

Terapia lęku i specyficzne techniki.

Depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresyjne zaburzenie osobowości

Nozologia i psychopatologia.

Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

Etiologia, dynamika i rodzaje depresji.

Rozumienie depresji w Analizie Egzystencjalnej.

Osobowość depresyjna.

Profilaktyka.

Terapia depresji i specyficzne techniki.

Histeria, zaburzenia somatyczne, histrioniczne zaburzenie osobowości

Nozologia i psychopatologia.

Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

Etiologia, dynamika i rodzaje histerii.

Rozumienie histerii w Analizie Egzystencjalnej.

Histrioniczne zaburzenie osobowości.

Profilaktyka.

Terapia histerii i specyficzne techniki.

Inne zaburzenia osobowości (narcystyczne i borderline)

Nozologia i psychopatologia.

Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

Etiologia, dynamika i rodzaje zaburzeń osobowości.

Rozumienie zaburzeń osobowości w Analizie Egzystencjalnej.

Specyficzna terapia i specyficzne techniki.

Schizofrenia, psychozy i paranoja

Nozologia i psychopatologia.

Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

Etiologia, dynamika i rodzaje psychoz.

Rozumienie psychoz w Analizie Egzystencjalnej.

Specyficzna terapia i specyficzne techniki.

Inne zaburzenia

Uzależnienia.

Zaburzenia odżywiania.

Traumy.

Zaburzenia somatyczne (psychosomatyczne).

Zaburzenia seksualne.

Zagadnienia ogólne w części klinicznej szkolenia

Diagnoza w Analizie Egzystencjalnej.

Zdrowie – choroba: psychopatologia w Analizie Egzystencjalnej.

Leczenie zaburzeń rytmu dobowego snu/ czuwania.

Neurozy – psychozy – zaburzenia osobowości.

Badania nad skutecznością psychoterapii.