INFORMACJE O SZKOLENIU

Analiza Egzystencjalna (i jej część — Logoterapia) jest metodą psychoterapeutyczną, realizowaną poprzez werbalnie indukowane procesy. Opierając się na jej metodyce i leżącym u jej podstaw obrazie człowieka, można ją zdefiniować jako fenomenologiczno - personalną psychoterapię, której celem jest pomaganie jednostce w osiągnięciu (duchowo i emocjonalnie) wolnego przeżywania, dokonywania autentycznych wyborów i samodzielnego, odpowiedzialnego podejścia do własnego życia i świata. Jako taka znajduje zastosowanie w psychosocjalnych, psychosomatycznych i psychicznie uwarunkowanych zaburzeniach przeżywania i zachowania.

W centrum Analizy Egzystencjalnej znajduje się pojęcie „egzystencji”. Oznacza ono sensowne, w wolności i odpowiedzialności ukształtowane życie w łączności ze światem, z którym pozostaje we wzajemnych relacjach.

Celem Analizy Egzystencjalnej jest uwolnienie pacjenta od wpływających na jego życie i zachowanie fiksacji, zafałszowań, jednostronności i traum. W procesie psychoterapeutycznym na drodze analizy fenomenologicznej dociera się do emocji, traktowanych tu jako centrum doświadczenia. Terapia bazując na biograficznym i empatycznym uczestnictwie terapeuty, przyczynia się do zrozumienia i lepszego dostępu pacjenta do emocji. W jej toku pacjent, analizując swe postawy wobec życia i dokonywane rozstrzygnięcia, staje się stopniowo zdolny do kierowania się w swym życiu treściami, celami i wartościami, które są dla niego autentycznie ważne.

Co oferuje szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii?

Program szkoleniowy w zakresie analizy egzystencjalnej i logoterapii ma na celu pomóc doradcom / psychoterapeutom w pogłębieniu zrozumienia siebie i procesu terapii poprzez intensywny i pogłębiony program nauczania w paradygmacie psychoterapii egzystencjalnej.

Jako fenomenologiczne podejście do poradnictwa/psychoterapii, program szkoleniowy opiera się w równym stopniu na eksplorowaniu osobistych doświadczeń osób szkolonych, co nabywaniu usystematyzowanej wiedzy klinicznej.

Podczas szkolenia adepci pogłębiają pracę z wieloma fundamentalnymi doświadczeniami (np. akceptacja, zaufanie, granice, wewnętrzna zgoda itp.) poprzez zrozumienie różnorodnych sposobów, na jakie potrafią pojawiać się w naszym życiu.

Praca w grupie treningowej ułatwia głębsze zrozumienie każdej koncepcji oraz sprawia, że staje się ona bardziej dostępna dla terapeuty, gdy spotyka się z klientami. Poza doświadczeniem własnym w trakcie zjazdów szkoleniowych szersze ujęcie własnego sposobu odczuwania i pogłębienie rozumienia wymaga pracy: indywidualnej i w małych grupach treningowych pomiędzy seminariami.

W ten sposób każdy adept musi nieustannie rozwijać się jako osoba i jako terapeuta. Dzięki tak wielowymiarowej edukacji doświadczenia trenerów GLE – International zdobywane od kilku dekad, na trzech kontynentach, zapewniają uczestnikom program pozwalający nie tylko na zrozumienie teoretycznych treści oraz stosowanych technik analizy egzystencjalnej, ale także dojrzałości i rozwoju: zarówno jako doradcy/psychoterapeuci, jak też w wymiarze osobowym.

Analiza egzystencjalna obecnie jest stosowana nie tylko w psychoterapii. Dzięki swojej teorii oraz stosowanej antropologii, sprawdza się także w edukacji, doradztwie duszpasterskim, profilaktyce i coachingu.

DLACZEGO NURT ANALIZY EGZYSTENCJALNEJ?

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy poznają między innymi:

Podstawy trójwymiarowej antropologii Viktora Frankla.

Teorie motywacji w Analizie Egzystencjalnej

Praktyczne zastosowanie fenomenologii

Metodologię Logoterapii w obszarze poradnictwa

Rozumienie i wzmacnianie dialogu w relacji terapeutycznej

Leczenie lęków, fobii, ataków paniki, kompulsji

PEŁEN PROGRAM SZKOLENIA W ANALIZIE EGZYSTENCJALNEJ I LOGOTERAPII
Zobacz

RAMY SZKOLENIA

Całościowe szkolenie obejmuje:

I.
Część podstawową –

która jest obligatoryjna dla doradców oraz psychoterapeutów;
obejmuje 48 dni spotkań (seminariów) realizowanych w okresie około 2 i 1/2 roku.
Seminaria są poświęcone poznaniu teorii Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii oraz elementów zastosowania ich w praktyce.
Na kanwie powyższych treści prowadzony jest unikalny trening grupowy (group self-experience) mający na celu pogłębienie rozumienia własnej osoby oraz jej wpływu na jakość procesu psychoterapii.
W tej części szkolenia przewidziane są dwa egzaminy pisemne.

II.
Część kliniczną –

która jest adresowana wyłącznie do przyszłych psychoterapeutów i skupia się wokół klinicznych zastosowań Analizy Egzystencjalnej.
Obejmuje 36 dni spotkań (seminariów) realizowanych w okresie 2 lat. Kończy się egzaminem pisemnym.

Ponadto, do obligatoryjnych elementów szkolenia należą:

Superwizja –
prowadzona w grupie szkoleniowej

Psychoterapeuci
– 150 godzin,
Doradcy
– 100 godzin.

Osobista praca w indywidualnym kontakcie psychoterapeutycznym

individual self-experience
Psychoterapeuci
– 50 godzin,
Doradcy
– 30 godzin

Przygotowanie i złożenie pracy pisemnej z zakresu Analizy Egzystencjalnej

Psychoterapeuci
– min. 30 stron,
Dordacy
– min. 20 stron.

ADRESACI SZKOŁY PSYCHOTERAPII:

Szkolenie skierowane jest do Absolwentów studiów wyższych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych (preferowana psychologia i kierunki pokrewne) lub medycznych. O udział w szkoleniu mogą również ubiegać się studenci ostatnich lat wymienionych kierunków. Mile widziane jest doświadczenie w pracy w obszarze pomocy psychologicznej. Z chwilą rozpoczęcia części klinicznej szkolenia wymagane jest podjęcie praktyki.

Procedura naboru

Wypełnienie Ankiety zgłoszeniowej i wysłanie pocztą elektroniczną na adres:

szkola.psychoterapii@analiza-egzystencjalna.pl


Ankieta

Udział w dwóch indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych (termin ustalany indywidualnie).
Koszt jednej rozmowy wynosi:
200 zł.
Lista dostępnych terapeutów
Terapeuci

w 3-dniowych Seminariach
wprowadzających w podstawowe zagadnienia
Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii.

w 3- dniowym Seminarium Kwalifikacyjnym,
którego celem jest doświadczenie grupowe w nurcie
Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii.

Celem procedury naboru, obejmującej trzy formy kontaktu,
jest stworzenie optymalnych warunków do spotkania, w czasie którego obie strony mogą poznać wzajemne oczekiwania i ocenić możliwości kontynuowania wspólnej pracy. Informacja o wynikach kwalifikacji – na zakończenie Seminarium Kwalifikacyjnego.

Seminarium Kwalifikacyjne zamyka nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii.

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane do tego czasu.

OPŁATY

Przystąpienie do szkolenia

Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna:
200 zł

Wymagane są dwie rozmowy kwalifikacyjne,
w przypadku braku jednoznacznej oceny może być wymagana trzecia kwalifikacja.

Szkolenie

I.
Część podstawowa

ok. 2,5 roku (48 dni x 8h):

ok. 19.000 zł


II.
Część kliniczna

2 lata (36 dni x 8h):

ok. 14.800 zł


Superwizja

(150 h):

ok. 8.500 zł

(część wymaganych godzin superwizji jest realizowana w ramach szkolenia).

Spotykamy się
7-8 razy w ciągu roku

piątek, sobota, niedziela

(3 pełne dni szkoleniowe).


Koszt jednego trzydniowego zjazdu:

1300 zł
przy opłacie za rok kalendarzowy z góry
(bez możliwości zwrotu w przypadku rezygnacji z kursu w opłaconym roku)
1250 zł
przy opłacie każdorazowo za zjazd

Powyższe kwoty mają charakter orientacyjny i w czasie trwania szkolenia mogą (ale nie muszą!) nieznacznie wzrosnąć.
(w związku z inflacją, trudnym do przewidzenia wzrostem kosztów organizacji, etc.).
Planując wydatki na szkolenie, należy uwzględnić koszt indywidualnych sesji psychoterapeutycznych

(50 h).